โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมปรึกษาวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางแสงเดือน ภาคภ…

จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

วันที่24มิถุนายน2563เวลา09.00น.โรงเรียนอ…

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันไวรัส COVID-19ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่1กรกฎาคม2563

วันที่23มิถุนายน2563 นางแสงเดือน ภาคภูมิ…

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่22มิถุนายน2563 เวลา 9.00 น.โรงเรีย…