โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเลื่อนการรับผลการประเมินพัฒนาการเด็ก เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาล…

กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.โรงเรีย…