วัน: 6 สิงหาคม 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการยัง ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน