เผยแพร่ผลงาน นางสาวอุไรวรรณ ศรีพาลา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน         นางสาวอุไรวรรณ  ศรีพาลา

ปีที่รายงาน      ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

            การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคำศัพท์ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ       ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา  สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอ   วังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากห้องเรียนที่ต้องการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ ในวิชาภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกคำศัพท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน (ซึ่งผู้รายงานเก็บรวบรวมไว้ในรูปเอกสารเย็บเล่ม ชื่อ“คู่มือการใช้แบบฝึกคำศัพท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคำศัพท์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.24 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.9921 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกคำศัพท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()      ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าสถิติ t – test แบบ Dependent Samples

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

สอบถามได้ค่ะ