จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

วันที่24มิถุนายน2563เวลา09.00น.โรงเรียนอ…

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันไวรัส COVID-19ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่1กรกฎาคม2563

วันที่23มิถุนายน2563 นางแสงเดือน ภาคภูมิ…

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่22มิถุนายน2563 เวลา 9.00 น.โรงเรีย…

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเลื่อนการรับผลการประเมินพัฒนาการเด็ก เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาล…