ผู้เขียน: งานประสัมพันธ์ โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเลื่อนการรับผลการประเมินพัฒนาการเด็ก เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )