เดือน: มิถุนายน 2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมปรึกษาวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางแสงเดือน ภาคภ…

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด”พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด “Save Zone,No New Face.

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 บริเวณอาคารเรียนและภายในห้องเรียนและฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่25มิถุนายน2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบา…

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันไวรัส COVID-19ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่1กรกฎาคม2563

วันที่23มิถุนายน2563 นางแสงเดือน ภาคภูมิ…